• Prijímanie detí do SMŠ

    • Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 

      

     Riaditeľka Súkromnej materskej školy Krasňanko Hrušková 2D,  Bratislava zaradenej do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

     zápis detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025  bude prebiehať v mesiaci máj 2024 

      

     Presný termín a bližšie podmienky budú zverejnené v mesiaci apríl 2024.

      

     Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

     Do  materskej  školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne aj od dvoch rokov.
      

     Prednostne sa prijíma dieťa

     1. pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a dovŕši 5 rokov do 31. augusta daného roka 
     2. ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
     3. ktoré dovŕši 4 roky do 31.augusta daného roka.

      

     Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú: 

     1. deti, ktorých súrodenec navštevuje SMŠ
     2. deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu, 
     3. deti vo veku 2,5 až 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu

      

     Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže SMŠ vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.