• Prijímanie detí do

    • Prijímanie detí

    • Riaditeľka Súkromnej materskej školy Krasňanko Hrušková 2D,  Bratislava zaradenej do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

     zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024  bude prebiehať v mesiaci máj 2023 

     Presný termín a bližšie podmienky budú zverejnené v mesiaci apríl 2023.

      

     Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

     V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

     • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
     • deti, ktoré nenastúpili na povinnú školskú dochádzku a pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní

     V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca.

     O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.

     Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupcovia môžu prevziať osobne v čase prevádzky SMŠ. Jeho prevzatie potvrdia svojím podpisom.

     Zverejnené 28. 2. 2023