• Projekty

      • Projekty našej škôlky

      • Naša škôlka zapája do rôznych projektov, ktorými sa snažíme obohatiť a skvalitniť aktivity v škôlke i v širšej komunite, v ktorej žijeme. 

      • Projekt z Rače do sveta

      • Prostredníctvom projektu Z rače do sveta sme sa deťom navštevujúcim našu škôlku predstavili cestu na ktorej sme viac spoznávali svet. Začali sme tým, čo deti najviac poznajú a je im najbližšie - naším domovm a vybrali sme sa až ďaleko do šíreho sveta. Našim zámerom bolo, aby deti pri spoznávaní sveta okolo seba, zažili čo najviac reálnych skúsenotí. Začali sme objavovaním Rače, v ktorej deti vyrastajú. Prostredníctvom rodených "račanov" sme spoznávali históriu Rače a zyvky časov minulých. Počas jazdy výletným vláčikom sme spozávali zblízka okolie, dominanty Rače, navštívili sme vinohrady a spoznali skutočného vinára. V ďalšej fáze sme sa venovali svetu, ktorý je medzi Račou a vesmírom, a teda Bratislave, ako hlavnému mestu, pod ktoré naša mestská časť patrí, Slovensku, ktoré je našim spoločným domovom a "srdcom Európy.", Európe, ktorá zohráva v našich životoch väčšiu úlohu, ako si možno myslíme a nakoniec celému svetu.. Nakoniec sme nazreli aj do ďalekého vesmíru, ktorého súčasťou je naša krásna modrá planéta.

       Tento výlet sme mohli uskutočniť vďaka dotácii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača.
       Ďakujeme. 

      • Záhrada, ktorá učí

      • Cieľom projektu bolo prehĺbiť povedomie detí o spôsoboch starostlivosti o životné prostredie s využitím prostriedkov, ktoré nám sama príroda ponúka. V prvom rade sme sa zamerali na zber dažďovej vody prostredníctvom nádrže na vodu s kohútikom, ktorý by dokázali deti samé ovládať a nabrať si tak vodu do krhličiek pri polievaní. 

                
       Druhá úroveň projektu sa zameriavala na zriadenie kompostéru v priestoroch záhrady. Údržba kompostéru si vyžaduje dodržiavanie určitých postupov, preto  sme  tejto úrovni zapojili do realizácie projektu odborníka z organizácie CEEV Živica, ktorý formou workshopu predstavil proces kompostovania nielen deťom, zamestnancom, ale aj rodičom.

               
                                          
       Tretia úroveň projektu sa týkala rekonštrukcie vyvýšeného záhonu, v ktorom si pestujeme zeleninu, kvety a bylinky a deti majú možnosť sledovať proces vývinu rastliny od semienka a podieľať sa na starostlivosti o záhon. Posledná úroveň projektu záhŕňala vytvorenie trvalkovej záhrady.  Zámerom vytvorenia trvalkovej záhrady je okrem starostlivosti a poznávania jednotlivých druhov kvetov aj naša sebestačnosť v zabezpečovaní kvetov na aranžovanie. Darovaním vypestovaných kvetov sme vyčaili úsmevy na tvárach obdarovaných. Napríklad "našich babičiek" v Zariadení pre seniorov v Rači.

       Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácia Orange.

                                           
                                                                                     

      • Flexibilná starostlivosť

      • Hlavným cieľom projektu ,,Detské centrum KRASŇANKO“ je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami najmä žien prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti  s dôrazom na inovatívne prístupy –  v našom prípade je to prevádzka  Detského centra KRASŇANKO na ulici Hrušková 2D, Bratislava, kde poskytujeme flexibilnú starostlivosť deťom vo veku 3- 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou podľa individuálnej potreby rodičov. 

       Detské centrum KRASŇANKO je existujúce zariadenie, starostlivosť o deti uvedenej vekovej kategórie sme už v rámci nášho zariadenia poskytovali, realizácia projektu nám umožňuje rozšíriť kapacitu zariadenia a poskytnúť miesta aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Doba realizácie projektu je 24 mesiacov, projekt sme začali realizovať 01.08.2019 spustením poskytovania služby flexibilnej starostlivosti. Projekt flexibilnej starostlivosti plánujeme udržať dlhodobo.

       Cieľovou skupinou projektu sú nielen ženy resp. rodičia po materskej, rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO  s rodičovskými povinnosťami.

       www.esf.gov.sk

       www.ia.gov.sk