• Zápis detí do SMŠ 2024/2025

   • OZNAM

    o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

    na školský rok 2024/2025

     

    Riaditeľka Súkromnej materskej školy Krasňanko, Hrušková 2D, Bratislava v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva č.541/2021 Z.z., po dohode so zriaďovateľom Krasňanko o.z. oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú podávať v čase 

    od 2. mája 2024 do 9. mája 2024

    v čase od 7.30 - 17:00 hod.: 

    - Formou elektronickej prihlášky - na www.krasnanko.sk - po vyplnení online formulára je potrebné žiadosť uložiť, vytlačiť vo formáte PDF na podpis a doručiť do SMŠ.

    - Odovzdať vyplnenú prihlášku  v SMŠ - žiadosť na stiahnutie

     

    Priebeh:

    1. Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
    2. K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.
    3. Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia pedagogickí zamestnanci materskej školy

    Riaditeľka SMŠ do 30.6.2023 rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ. 

     

    Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ je limitované kapacitnými možnosťami SMŠ. 

    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže SMŠ vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku.

    Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné počas celého školského roka pokiaľ je voľná kapacita.