• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Riaditeľ/ka materskej školy

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.9.2024
    • Požiadavky:


     Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

     Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
     kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
     najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
     zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
     bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     ovládanie štátneho jazyka
     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
     znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve materskej školy,
     riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
     osobnostné a morálne predpoklady

     Zoznam požadovaných dokladov:
     písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list
     overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
     doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
     písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade s víziou a hodnotami MŠ
     lekárske potvrdenie o zdatvotnej spôsobilosti (o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti) na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     doklad o potvrdení dĺžky výkonu činnosti pedagogického zamestnanca
     čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
     písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Mzdové ohodnotenie
     V zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
     Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne: „VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“
     najneskôr do: 30.6. 2024 do 17:00 hod.
     adresa: Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. Uchádzači, ktorí nesplnia všetky podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

     Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.