• Školský vzdelávací program

    •  

     Súkromná materská škola Krasňanko, Hrušková 9813/2D, 831 06 Bratislava 

     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KRASŇANKO 

      

      

     Schválený v Bratislave dňa 5.5.2022 

     Platný od 1.9.2022 

     Mgr. Petra Bachratá

      riaditeľka

      

      

      

      

      

      

      

      

     Obsah 

     1. Vzdelávací program – Krasňanko 

     2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy

     3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

     4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
      

     5. Učebné osnovy 

     6. Vyučovací jazyk 

     7. Vnútorný systém hodnotenia detí

      

     1. Vzdelávací program - Krasňanko. 

     Náš vzdelávací program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy štátneho  vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

     2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy  a vzdelávania a zameranie školy 

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno citovú úroveň ako základ pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Naším  cieľom je posilňovať vnútornú motiváciu detí po objavovaní a poznávaní sveta, podporovať  formovanie charakteru a hodnotového systému dieťaťa, viesť deti k asertívnej a rešpektujúcej  komunikácii, samostatnosti a k zodpovednosti. 

     Pripravené prostredie a dostupnosť materiálu naučí deti riešiť rôzne situácie a podporuje kreativitu.  Hrovými aktivitami vedieme deti k tvorivej činnosti, zodpovednosti, rešpektu k okoliu i sebe samému  a k budovaniu sebadôvery. V pripravenom prostredí našej materskej školy má priestor na uplatnenie  každý jednotlivec so svojimi individuálnymi danosťami. 

     Pripravené prostredie zahŕňa určitým spôsobom zariadené priestory, špeciálne učebne pomôcky, vekovo zmiešaný kolektív detí a učiteľov s Montessori vzdelaním. Prostredníctvom samostatnej  prace so špeciálnymi pomôckami dieťa objavuje, tvorí, učí sa na vlastných chybách. Rozvíja sa jeho  koordinácia, jemná motorika, inteligencia, pamäť, vôľové vlastnosti. Vďaka úspechu dieťa získa  sebadôveru, sebauvedomenie a lásku k učeniu. Vekovo zmiešané skupiny umožňujú deťom rozvíjať spoluprácu, rešpektovane sa navzájom a vzájomnú pomoc. Staršie deti sa spontánne delia o svoje  vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu vo  svojich starších kamarátoch a nemusia sa hneď obracať na učiteľa. 

     V edukácii sa zameriavame na všetky oblasti a vzdelávanie plnením Štátneho vzdelávacieho  programu pre predprimárne vzdelávanie s použitím metodiky Márie Montessori. 

     Snahou Súkromnej materskej školy Krasňanko je: 

     vytvoriť pripravené a rešpektujúce prostredie pre každé dieťa tak, aby sa v ňom cítilo bezpečne  a mohlo sa nerušene rozvíjať 

     ponúkať deťom aktivity, v rámci ktorých nadobudnuté vedomosti môžu prakticky využívať a tým  podporovať ich vnútornú motiváciu po ďalšom vzdelávaní 

     rozvíjať finančnú gramotnosť prostredníctvom špeciálne vytvorených materiálov a hier a tiež  záverečným projektom roka – „Tržnica“ 

     v rámci environmentálneho zamerania zapájať deti do aktivít v záhrade od prípravy pôdy po zber  úrody, triediť odpad a rozvíjať schopnosti dieťaťa v oblasti zdravého životného štýlu utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky v rámci projektu „Poklady Slovenska“ podporovať radosť z pohybu a vlastnej kreativity 

     podporovať a rozvíjať medzigeneračné vzťahy dlhodobou spoluprácou so Zariadením pre  Seniorov v Rači 

      

     Počas výchovno-vzdelávacieho procesu dieťa: 
      

     získava na primeranej úrovni základné poznatky a zručnosti v samostatnej, slobodne zvolenej práci  so špeciálnym učebným materiálom, učí sa manipuláciou s pomôckami, môže sa slobodne  pohybovať po zariadení v bezpečnom vymedzení hraníc 

     poznáva svet v jeho celistvosti a v súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na  Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť 

     slobodne sa rozhoduje a zároveň preberá zodpovednosť v miere, v ktorej to dokáže zvládnuť, čím  si rozvíja vnútornú disciplínu a v slobodnom prostredí sa učí ovládať svoje správanie a konanie

     vytvára si pozitívny obraz o sebe, o svojej jedinečnosti, buduje svoju sebaúctu (dieťa je pozitívne  motivované,

     povzbudzované, vychádza sa z jeho silných stránok, nehodnotí sa jeho neúspech,) • edukačným pôsobením na dieťa napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok školskej  spôsobilosti - Spolupráca s CPPPaP, logopedický skríning a iné tematické stretnutia s odborníkmi

     vytvárať inkluzívne podmienky a prostredie vzdelávania pre všetky deti, a to, vzdelávaním učiteľov, podávaním dostatočného množstva informácií, usporadúvaním spoločných akcií s rodičmi a prostredníctvom rozvíjajúcich činností vytvárať prostredie k eliminácii stereotypov a predsudkov.  

     Dlhodobé ciele pre roky 2022 - 2025 

     Naďalej zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania v našom detskom centre prostredníctvom rôznych  aktivít, špeciálnych edukačných pomôcok, kreatívnych a vzdelávacích projektov. Podporovať ďalšie  vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti Montessori pedagogiky, ako aj v iných  oblastiach, ktoré napomáhajú rozvoju kompetencií detí vo všetkých oblastiach. 

     Rozšíriť presah aktivít viac do komunít mestskej časti Bratislava-Rača. 

     Zveľaďovať exteriér detského centra, starostlivosťou o zeleninové aj kvetinové záhony na dvore ako  aj zabezpečením vhodných prírodných hracích prvkov podporujúcich prirodzený zdravý pohybový  vývin dieťaťa. 

      

     3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním  školského vzdelávacieho programu  

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu  odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v  školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

     4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

     Dĺžka štúdia: od 1 do 4 rokov. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma  spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa už od dvoch rokov  veku. 

     Na predprimárne vzdelávanie sa aj prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol  odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie  povinnej dochádzky. 

     Forma výchovy a vzdelávania: celodenná, s umožnením poldennej prevádzky podľa rozhodnutia  Detského centra alebo rodičov. 

     Pri poldennej výchove a vzdelávaní deti sa ich výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje tak,  aby sa pokryl celý vzdelávací obsah. Pri postupnom dosahovaní vzdelávacích štandardov  zohľadňujeme aktuálnu úroveň spôsobilostí detí. 

     5. Učebné osnovy  

     Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích  oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

     Ich realizácia je obohatená okrem iného použitím metodiky M. Montessori. Učenie je zamerané na  proces a kvalitu. Dieťa sa učí učiť sa, pracuje s konkrétnymi pomôckami, vďaka ktorým je aktívne a  prebúdza sa v ňom záujem o poznávanie a činnosť. Je založené na vývinovej psychológii. Činnosť  detí a jej forma zodpovedajú vývinovému stupňu dieťaťa. 

     Vzdelávacie oblasti ŠVP sú zaradené v základných obsahových celkoch. 

     V nich sú následne menšie tematické okruhy a tie sú rozpracované do pod tém, ktoré sú v trvaní  jedného až dvoch týždňov zaraďované do každoročne aktualizovaného ročného plánu.

     Obsahové celky sú zostavené tak, že umožňujú učiteľkám stanovenie cieľov vo všetkých  vzdelávacích oblastiach a sú v nich integrované výkonové štandardy štátneho vzdelávacieho  programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

     Tematické okruhy ponúkajú veľa možností na vlastné kreatívne vyjadrenie detí prostredníctvom  výtvarného, hudobného, pohybového či dramatického prejavu. Témy obsahových celkov na seba  nadväzujú vo všetkých organizačných formách v priebehu dňa a vzájomne sa prelínajú. Učiteľky  vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí a uplatňujú princípy inkluzívneho  vzdelávania. Rešpektujú ich potreby a reagujú na ne pri tvorbe týždenných plánov. 

     Hlavné obsahové celky sú: 

     Spomíname na prázdniny s rodinou a na návrat domov a do škôlky 

     Tematické okruhy 

     More a morský svet – zážitky s prázdniny, morské živočíchy , senzorické aktivity s vodou a pieskom  a inými materiálmi 

     Ja v škôlke – orientácia v škôlke, sebaobsluha, aktivity praktického života, starostlivosť o prostredie  okolo seba, práca s rôznymi nástrojmi z bežného života dieťaťa, kamaráti a p.učiteľky v škôlke 

     Ja a moja rodina – členovia rodiny a moje miesto v rodine 

     Ja a môj domov- môj dom, moje bydlisko, mestská časť Rača, rôzne typy obydlia – dedina mesto 

     Tieto tematické celky sú spravidla zaraďované na začiatok školského roka. Spojením s príjemnými  spomienkami na rodinu a zážitky a tiež podporovaním príjemných senzorických aktivít sa snažíme  uľahčovať deťom čas adaptácie po prázdninách. Orientácia v prostredí našej materskej školy  a v časovom harmonograme posilňuje v deťoch pocit bezpečia, potrebný na odpútanie sa od rodiny  a zaradenie sa do kolektívu detí. V kolektívnych aktivitách podporujeme najmä jazykové  a komunikačné zručnosti, podporujeme vznik priateľstiev a prostredníctvom cvičení ladnosti  a zdvorilosti vovádzame deti do základných spoločenských pravidiel. V tomto období sa viac  zameriavame na sebaobslužné činnosti, aby sme v deťoch podporovali zdravé sebavedomie  a sebahodnotu. Spojenie s témou rodiny a vlastného domova je tiež nápomocná v adaptačnom  období a preto jej venujeme potrebný čas. 

     Jeseň a jej dary a zvyky 

     Tematické okruhy 

     Príroda a zmeny okolo nás – zmeny v počasí, oblečenie, sťahovanie vtákov, príprava zvieracej ríše  na zimu 

     Plody jesene – ovocie, zelenina, hríby, tradície z našej oblasti – prešovanie, starostlivosť o zdravie - vitamíny, strava 

     Farby jesene – aj iné – farebný týždeň, experimenty a pokusy 

     Doprava a bezpečnosť na ceste- dopravné prostriedky, pravidlá cestnej premávky a bezpečnosť na  ceste, návšteva dopr. ihriska 

     V tomto tematickom okruhu sa zameriavame na zmeny v prírody, poznávanie zvierat, rôznych plodov a farieb nielen tých jesenných. V tomto období sa s deťmi zameriavame aj na tradície vyplývajúce  z danej oblasti - zber hrozna a jeho spracovanie a s deťmi hrozno reálne prešujeme. Sladké šťavy  z jesenného ovocia nás privádzajú k téme starostlivosti o naše zdravie a životosprávu. Súčasťou  tohto celku je aj doprava, spoznávanie a triedenie a používanie niektorých dopravných prostriedkov,  spoznávanie základných pravidiel cestnej premávky a vytváranie si návyku bezpečného pohybu po  chodníkoch a priechodoch pre chodcov. 

     Zima a jej dary a zvyky 

     Tematické okruhy 

     Príroda a zmeny okolo nás – zmeny v počasí, prírodné živly a ich využitie aj ohrozenie

     Strom a komu je domovom – časti stromu a delenie stromov a ich význam, vzájomné prepojenie  živočíšnej, rastlinnej ríše a človeka a potreba ich vzájomného spolunažívania 

     Lesné zvieratá – spoznávanie a triedenie zvierat podľa ich základných znakov, zvieratá v zime – stopy, ochrana, naša pomoc 

     Advent a tradície – prostredníctvom adventného kalendára našich tradícií deti spoznávajú jednotlivé  zvyky, neskôr fašiangy a karneval 

     Zimné športy, olympiáda- zimné športy, význam pohybu a otužovanie, olympiáda (v aktuálnych  rokoch) 

     V zimnom období opäť pozornosť detí upriamujeme na zmeny, ktoré môžu pozorovať v okolitej  prírode a tiež na spoznávanie živlov, ktorých prejav môžeme vnímať okolo nás. Tému prepájame  opäť so starostlivosťou o vlastné zdravie, cez vhodné obliekanie, otužovanie, či pohyb a športy.  Spoznávame stromy v súvislostiach. Nie len ich časti , ale aj ich význam pre rôzne živočíchy aj pre  človeka, ich využitie a ich ochranu. Deti poznávajú lesné zvieratá, ich spôsob života a tiež úlohu  človeka v ich ochrane a v čase, keď zvieratá potrebujú našu pomoc. Veľkú časť tohto obdobia  venujeme tradíciám spojených s Adventom a medzigeneračným vzťahom, prostredníctvom  prepojenia tradícií a klientov zo Zariadenia pre Seniorov v Rači, s ktorým udržiavame niekoľkoročnú  spoluprácu. 

     Jar a jej dary a zvyky 

     Tematické okruhy 

     Príroda a zmeny okolo nás – zmeny v počasí, prebúdzanie sa nového života v rastlinnej a živočíšnej  ríši  

     Rastliny – spoznávanie rôznych kvetov a rastlín, klíčenie – experimenty, starostlivosť o rastliny, časti  rastlín, od semienka po výsledný produkt – súvislosti, 

     Zvieratá – hmyz, domáce zvieratá, mláďatá, rôzne druhy zvierat a ich špecifiká a prepojenie 

     V týchto tematických okruhoch sa zameriavame na rastlinnú a živočíšnu ríšu. Spoznávanie a  triedenie rôznych rastlín, a zvierat, ich životných cyklov a významu, Ponúkame deťom veľa príležitostí  na vlastnú skúsenosť s rôznymi rastlinami pri pokusoch s klíčením, ale tiež prácach na našej  záhradke a blízkeho kontaktu so zvieratami od hmyzu, po väčšie zvieratá prostredníctvom vychádzok  na blízku farmu, či cielených výletov.  

     Naše miesto vo vesmíre 

     Vesmír - vesmír, slnko, planéty,  

     Zem - jej povrch, zdroje potrebné pre náš život, jej ochrana,  

     Povrch zeme a dary jej vnútra – Povrchy zeme (lesy, hory púšte..) Jaskyne, podzemné vody (liečivé -  kúpele) 

     Kontinenty a ich špecifiká – rôzne národy, jazyky, kultúry, prostredia a zvieratá 

     Poklady Slovenska - spoznávanie prírody Slovenska, mestá, hory, jaskyne, zvyky, štátne znaky  a symboly, hymna, Hlavné mesto - Bratislava 

     Nekonečný vesmír deti vždy fascinuje a prostredníctvom našich špeciálnych didaktických,  pohybových a kreatívnych aktivít im dávame možnosť spoznať ho trochu bližšie. Naša planéta  ponúka mnoho zdrojov a je naším miestom pre život a preto deťom hravými formami približujeme jej  povrch, rôzne životné prostredia a ich špecifiká (typy ľudí, kultúru, zvieratá a rastliny). Zameriavame  sa s deťmi aj na zodpovednosť za starostlivosť o našu planétu a vedieme deti k ekologickému  mysleniu a správaniu v každodennom živote. 

     Naše miesto na zemi je v našej krajine a v našom meste. Preto s deťmi venujeme veľa času  spoznávaniu našej vlasti cez projekt „Spoznávame poklady Slovenska“, kde deti spoznávajú štátne  symboly, prírodné krásy, mestá a tiež tradície.

     Človek a svet okolo nás 

     Tematické okruhy 

     Ľudské telo – časti ľudského tela, zmysly, emócie, zrod života – príchod súrodenca, starostlivosť  o zdravie 

     Ja medzi ľuďmi - morálne hodnoty, charakterová výchova, hrdina mesiaca, cvičenia slušnosti  a zdvorilosti,  

     Činnosť človeka - profesie, záchranné zložky – ochrana a bezpečnosť, význam práce človeka a jeho  zodpovednosť, rôzne materiály ich vlastnosti, konštruovanie a finančná gramotnosť, súvislosti, logika  a podpora rozvoja digitálnej gramotnosti 

     Ľudia okolo nás – zameranie na rôzne kultúry a zvyky na svete a vzájomný rešpekt, seniori – spolupráca, rôzne hendikepy ľudí, možnosť našej pomoci človeku v núdzi 

     Umenie a kultúra - ako výsledok aktivity človeka, ako možnosť vyjadrenia, ako možnosť obohatenia  nášho sveta (výtvarné, hudobné, literárne, dramatické) 

     V tematických okruhoch zameraných na človeka sa venujeme jednak ľudskému telu a starostlivosti  o zdravie, no venujeme sa aj duševnej stránke a to rozvoju charakteru, podpory estetického vnímania  cez umenie, či už sprostredkované, alebo vlastné, vyzdvihovaniu morálnych hodnôt a ich  spoznávanie cez celoročný projekt – Hrdina mesiaca. Deti sa oboznamujú s rôznymi profesiami ľudí,  ich významom a cez vlastnú výrobu vecí spoznávajú hodnotu práce. 

     6. Vyučovací jazyk 

     Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v Súkromnej materskej škole Krasňanko je štátny jazyk na území Slovenskej republiky - slovenský jazyk 

     7. Vnútorný systém hodnotenia detí 

     V Súkromnej materskej škole sa používa široká škála metód pozorovania a hodnotenia dieťaťa. Medzi najfrekventovanejšie patrí: anamnéza, pozorovanie, rozhovor, analýza produktov a diagnostika, pričom učiteľka je spojivom medzi dieťaťom a prostredím. Cieľom hodnotenia detí je  poskytnúť učiteľom prehľad o aktuálne vývinovej úrovni dieťaťa a podať spätnú väzbu rodičom o tom,  na akej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho napredovania. Na  základe zistených údajov môžu učiteľky deťom ponúkať cielene aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju  oblasti, v ktorej dieťa potrebuje podporu.  

     Dôležitá je aj spätná väzba poskytnutá deťom, súvisiaca s budovaním základov sebahodnotenia a  sebapoznávania. Montessori pomôcky, s ktorými dieťa pracuje, umožňujú väčšinou kontrolu  správnosti, no učiteľ je neustále k dispozícii a v prípade potreby koriguje činnosti a správanie dieťaťa.  Chyba ukazuje dieťaťu, kde sa nachádza vo svojom vývine, nie je vnímaná negatívne. Vďaka  kontrole správnosti zabudovanej v jednotlivých materiáloch si dieťa dokáže nájsť chybu samé, resp.  s minimálnou pomocou spolužiaka alebo učiteľa, čo pozitívne vplýva na sebauvedomovanie  a nezávislosť dieťaťa. Dieťa je motivované svojou vnútornou potrebou, záujem spúšťajú príťažlivé  pomôcky, možnosť slobodného výberu činnosti, príťažlivý obsah a forma prejavu učiteľa. Učiteľ ocení  to, čo dieťa zvláda. Ak podľa učiteľa dieťa dostatočne nezvláda danú výzvu, ponúkne mu ďalšie práce  v danej oblasti na úrovni, v ktorej zažije úspech. 

     Pozorovanie prebieha v prirodzenom prostredí a v prirodzenej činnosti dieťaťa. Učiteľky si vedú  záznamy z pozorovania a rozhovorov, doplnenými o výrobky detí, ktoré majú svoju výpovednú  hodnotu.