• Zápis detí do SMŠ 2023/2024

    • zatiaľ žiadne údaje
     •  

      Oznam o zápise detí do materskej školy

      Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole.

      Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Krasňanko, Hrušková 2D, Bratislava oznamuje rodičom, že zápis detí do Súkromnej materskej školy Krasňanko na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 

      od 02. mája do 4. mája 2023 

      na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy Krasňanko s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

       

      Do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne aj dieťa mladšie ako tri roky.

      Prednostne sa do materskej školy prijíma:

      dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

      dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

      dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje Súkromnú materskú školu Krasňanko.

       

      Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže SMŠ vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2023

       

    • Dokumenty na stiahnutie

    • Počet návštev: 1386
    • Počet návštev: 1386