• Novinky

      • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

      •  

       Bratislava 15.05.2023

        

        

       Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneníneskorších predpisov

        

       v y h l a s u j e

       výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

       Súkromná materská škola Krasňanko

       Hrušková 2D, Bratislava

       S nástupom od 1.9.2023

        

       Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

       • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov        

       v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov aodborných zamestnancov

       • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
       • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť
       • ovládanie štátneho jazyka
       • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve materskej školy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
       • osobnostné a morálne predpoklady
       • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • štruktúrovaný profesijný životopis,
       • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
       • doklad     potvrdzujúci     splnenie     podmienky     zaradenia     do     kariérového     stupňasamostatný pedagogický zamestnanec
       • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
       • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
       • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
       • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
       • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy,
       • čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé,
       • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        

        

       Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne:  „VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“

       najneskôr do: 20. 06. 2023 do 17:00 hod.

       adresa:           Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

        

       Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. Uchádzači,ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

        

        

        

       Za zriaďovateľa:                                                                    Mgr. Michaela Benková