• Novinky

      • Darovanie 2% - 3% dane za rok 2023

      • Milí rodičia, priatelia a podporovatelia Krasňanka,

       dovoľujeme si Vás aj v tomto roku osloviť s možnosťou darovania 2% alebo 3%.V roku 2023 sme prijali 4 738,38 € eur, čo je rovnako štedrá čiastka od darcov ako v r.2022. 

       Údaje potrebné na darovanie 2%/3%:

       IČO: 42174309

       Názov organizácie: Krasňanko o.z.

       Právna forma: Občianske združenie

       V prílohe nájdete:  

       predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane, 

       Poučenie k vyhláseniu 

       Postup pre zamestnanca, fyzickú osobu i právnickú osobu. Ak vyznačíte vo vyhlásení alebo DP "súhlasím so zaslaním údajov (menoa adresa) prijímateľovi podielu zaplatenej  dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona", budete si môcť skontrolovať, či DÚ vaše 2%/3%poslal.Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu:

        

       Notársky centrálny register určených právnických osôb - Notárska komora (notar.sk)

       Ako darovať 3 % z dane:Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti  za odpracované hodiny a pomoc pri rôznych aktivitách do ktorých ste sa mnohí zapájali, Vám na požiadanie pripravíme.Zhrnuté informácie k 2%/3% nájdete aj na nižšie uvedenom odkaze:http://rozhodni.sk/poukazatel/

       Sme Vám k dispozícii v prípade otázok.

       Ďakujeme

       Postup:

       Zamestnanec

       1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

       2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

       3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
       Povinnou prílohou „vyhlásenia" je:

           Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
           Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.


       Fyzická osoba

       Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

       1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

       2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania)


       Právnická osoba

       Ak ste právnická osoba:

       1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

       2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania)

       Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby je 31.3.2024 – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane- ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane.

        

      • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

      •           Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

        

       Bratislava 20.03.2024

        

        

       Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

        

       v y h l a s u j e

       výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

       Súkromná materská škola Krasňanko

       Hrušková 2D, Bratislava

       S nástupom od 1.9.2024

        

       Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

        

       Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

        • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
        • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
        • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
        • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
        • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
        • ovládanie štátneho jazyka
        • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
        • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve materskej školy,
        • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
        • osobnostné a morálne predpoklady

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

        • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
        • štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list
        • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
        • doklad     potvrdzujúci     splnenie     podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
        • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade s víziou a hodnotami MŠ
        • lekárske potvrdenie o zdatvotnej spôsobilosti (o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti) na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
        • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
        • doklad o potvrdení dĺžky výkonu činnosti pedagogického zamestnanca
        • čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
        • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        

       Mzdové ohodnotenie

       V zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

        

       Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne:  „VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“

       najneskôr do: 30.6. 2024 do 17:00 hod.

       adresa:           Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

        

       Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. Uchádzači, ktorí nesplnia všetky podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

        

        Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

        

       V Bratislave 20.3.2024

       Kontakt:  Mgr. Michaela Benková

                          Tel.: +421948174994

                          E-mail: info@krasnanko.sk

        

     • H2O
      • H2O

      • Voda je najväčší poklad, ktorý máme. Bez nej by nebol život. Má rôzne chute, teplotu, podoby a dokáže aj  liečiť. 

     • Prekvapenie pre deduška a babky v Zariadení pre seniorov v Rači
      • Prekvapenie pre deduška a babky v Zariadení pre seniorov v Rači

      • Celý november predškoláci pripravovavali prekvapenie pre kamarátov-seniorov v čajovni v ZPS Rača. Prvého decembra sme sa ohlásili na návštevu, aby sme prekvapenie priniesli. Čakal nás ozdobený vianočný stromček aj čajík s medom. Odovzdali sme im adventný kalendár a spolu s nimi sme rozbalili prvý balíček. Bola v ňom básnička o adventnom venci, ktorú sme sa spolu učili. V ďalších balíčkoch nájdu rôzne tvorivé  aktivity, motorické hry, alebo pozdravy, ktoré môžu poslať svojim blízkymi. 

     • Týždeň plný vitamínov, farieb, vôní aj chutí.
      • Týždeň plný vitamínov, farieb, vôní aj chutí.

      • Keď sa v pondelok ráno na poličkách objavilo ovocie namiesto knižiek, tak boli všetci zvedaví, ale aj opatrní. No rýchlo sme sa osmelili. Každý kus ovocia, či zeleniny sme preskúmali všetkými zmyslami a zistili sme čo je najvoňavejšie, najmenšie a dokonca sme našli aj kúsky, ktoré vydávajú zvuk. Menšie deti si vytvorili farebnú vitamínovú dúhu a predškolákom prišla porozprávať Hanka zo Skutočne zdravá škola o cukre. Spolu si vyrobili zdravú sladkú dobrotu aj ľadový čaj.

       No a keďže bol aj čas zberu úrody, postarali sme sa o hrozno na našom viniči. Už tradične sme sa vybrali ku susedom hrozno prešovať. Mohli sme si obrať aj posledné jabĺčka zo stromov a samozrejme, že sme nezabudli pozdraviť susedovie sliepočky .

      • Jesenné radosti na záhrade.

      • Na našej záhrade je stále čo robiť. Aktuálne zbierame opadané lístie a ihličie. Časť ide do kompostu, časť na úkryt pre ježkov, či hmyz v zadnej časti záhrady. 
       Nezabúdame ani na vtáčence. A tiež tvorenie každého druhu. 

     • Čaj pre starých rodičov
      • Čaj pre starých rodičov

      • Naše listy našli svojich majiteľov a tí prijali naše pozvanie na čaj.
       Október je čas, kedy sa viac venuje pozornosť starším ľuďom a my sme sa rozhodli potešíť tých našich najbližších.

       Poctivo sme trénovali servírovanie čaju aj program pre starkých a keď prišli, s láskou sme ich uvítali. A nielen to. Vyrobili sme si aj pripomienku na tento krásny čas.

     • Ako sme listy posielali.
      • Ako sme listy posielali.

      • Pripravujeme sa na veľkú udalosť!
       Vyrábame pozvánky a zisťujeme, čo všetko je potrebné na to, aby list našiel svojho  majiteľa.
       Vložiť do obálky, nalepiť známky, napísať adresu a potom už len ísť  na poštu, alebo nájsť poštovú schránku. 
       A čo sme to vlastne posielali ???
       Zatiaľ je to prekvapenie.

      • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

      • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

        

       Bratislava 15.07.2023

        

        

       Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

        

       v y h l a s u j e

       výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

       Súkromná materská škola Krasňanko

       Hrušková 2D, Bratislava

       S nástupom od 1.11.2023

        

       Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

        

       Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

        • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
        • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
        • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
        • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
        • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
        • ovládanie štátneho jazyka
        • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
        • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve materskej školy,
        • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
        • osobnostné a morálne predpoklady

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

        • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
        • štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list
        • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
        • doklad     potvrdzujúci     splnenie     podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
        • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade s víziou a hodnotami MŠ
        • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti) na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
        • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
        • doklad o potvrdení dĺžky výkonu činnosti pedagogického zamestnanca
        • čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
        • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        

       Mzdové ohodnotenie

       V zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

        

       Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne:  „VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“

       najneskôr do: 15.9. 2023 do 17:00 hod.

       adresa:           Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

        

       Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. Uchádzači, ktorí nesplnia všetky podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

        

        Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

        

       V Bratislave 15.7.2023

       Kontakt:  Mgr. Michaela Benková

                          Tel.: +421948174994

                          E-mail: info@krasnanko.sk

        

      • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

      •  

       Bratislava 15.05.2023

        

        

       Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneníneskorších predpisov

        

       v y h l a s u j e

       výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

       Súkromná materská škola Krasňanko

       Hrušková 2D, Bratislava

       S nástupom od 1.9.2023

        

       Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

       • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov        

       v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov aodborných zamestnancov

       • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
       • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť
       • ovládanie štátneho jazyka
       • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve materskej školy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
       • osobnostné a morálne predpoklady
       • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • štruktúrovaný profesijný životopis,
       • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
       • doklad     potvrdzujúci     splnenie     podmienky     zaradenia     do     kariérového     stupňasamostatný pedagogický zamestnanec
       • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
       • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
       • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
       • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
       • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy,
       • čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé,
       • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        

        

       Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne:  „VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“

       najneskôr do: 20. 06. 2023 do 17:00 hod.

       adresa:           Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

        

       Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. Uchádzači,ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

        

        

        

       Za zriaďovateľa:                                                                    Mgr. Michaela Benková

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     • Prípravy na Veľkú noc
      • Prípravy na Veľkú noc

      • Šibi ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča.....
       Táto, ale aj iné veľkonočné verše sa škôlkou ozývajú posledný týždeň.
       S deťmi sa rozpávame o tradíciách, o symboloch a ich význame. Zdobíme škôlku, a samozrejme aj vajíčka. 

     • Jar v záhrade
      • Jar v záhrade

      • Už je to konečne tu.

       Prišiel čas vysúkať si rukávy a pustiť sa do práce. Aby sme mali dobrú a chutnú úrodu, je potrebné začať pekne od začiatku - od semienka.

     • Ako si predškoláci skúsili spisovateľmi sa stať.
      • Ako si predškoláci skúsili spisovateľmi sa stať.

      • A zistili, že to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Zhodnúť na tom, ako bude príbeh vyzerať pri toľkých autoroch vôbec nemusí byť jednoduché .

       No zvládli sme to. Príbeh prepísali, ilustrovali a dokonca sme mali možnosť naše postupy prekonzultovať s naozajstnou spisovateľkou Zuzanou Bednárikovou-Ďuračkovou, ktorá nám prišla predstaviť svoju knižku o Dorotke a aj Dorotku samotnú.

       Naše stretnutie skončilo vzájomnou autogramiádou a veľkou radosťou. A naša krasňankovská knižnica je o dve knižky bohatšia.

     • Prečo sa tučniaky neboja ľadových medveďov?
      • Prečo sa tučniaky neboja ľadových medveďov?

      • Viete prečo sa tučniaky neboja ľadových medveďov?
       My to už vieme.
       Je to preto, že sa nikdy nestretli. Každý žije na opačnej strane našej planéty. 
       Tento mesiac sme spoznávali polárne oblasti a ich obyvateľov. Zisťovali sme ako sa polárne zvieratá maskujú, akej farby má ľadový medveď kožu a prečo má chlpy duté ako slamky. Dočítali sme sa, kto sa stará o vajíčka tučniakov, aj to či chodia mláďatá tučniakov do škôlky ako my. Priblížili sme si život Inuitov a vyrobili si vlastné iglu. 
       A hádanka na záver : Viete prečo tučniakom a ľadovým medveďom nie je zima v ľadovej vode?
       Toto tajomstvo si skúste odhaliť sami. Potrebujete na to len vodu s ľadom, igelitové vrecko a tuk/masť.
       Niektoré veci je najlepšie zažiť na vlastnej koži.

     • Adventný čas v Krasňanku
      • Adventný čas v Krasňanku

      • Adventný čas skrýva mnoho....

       Nájdeme v ňom veľa radosti, tvorivosti a hudby, ale aj čas na zastavenie sa a stíšenie sa. Je to čas nádeje, očakávania, tajomna a príbehov. Príbehov, ktoré nás spájajú s tradíciami a pripomínajú nám to, čo je v živote dôležité.

       Vždy 1. decembra sa v našej škôlke objaví advetný kalendár, ktorý skrýva rôzne prekvapenia. Deti vyberú z vrecúška symbol predstavujúci adventný zvyk, alebo tradíciu a my ich s deťmi spoločne každý deň odhaľujeme.
       Počas decembra vyrábame rôzne vence, vianočné ozdoby a darčeky, spievame koledy a pečieme medovníky. 

       Tesne pred Vianocami si ozdobíme vetvičky a pripravíme roľničky. Vyberieme sa na prechádzku Hruškovou ulicou roznášať vianočnú atmosféru. Navštevujeme susedov a spievame koledy.

       Nakoniec si spolu sadneme k sviatočnému stolu a pripomenieme si všetky vianočné tradície z adventných balíčkov. Spoločným jedlom uzatvárame tento čas a potom sa každý poberie do svojho domova s kúskom vianočnej atmosféry v srdci.

        

        

     • Farebný týždeň
      • Farebný týždeň

      • Posledný októbrový týždeň je v našej škôlky vždy výnimočný. Je to asi najobľúbenejší týždeň v roku, pretože je farebný. Každý deň má inú farby a inú náladu.
       A na konci týždňa sa všetky farby stretnú vo farebnej rozprávke. Tento krát v rozprávke O kohútovi a farbách.

     • Môžeme drevo počuť?
      • Môžeme drevo počuť?

      • Po rozprávaní o živote stromu sme, sa dostali k spracovaniu dreva. Drevo sme skúmali rôznymi zmyslami. A posledné dni sme hľadali odpoveď na otázku, či je drevo počuť. A zistili sme, že znie naozaj krásne.

       Spoznávali sme hudobné nástroje, ktoré boli len z dreva, ale aj také, pri ktorých sa drevo spojilo s kožou, alebo s kovom. Nástroje sme skúmali po svojom, no počuli sme aj, ako krásne hrajú v rukách hudobníkov. Učili sme sa kde majú bubny bas a výšku, ako znie stlačená struna na rôznych pražcoch hmatníka, aké "zvieratá" sa ukrývajú v husliach, a čo je to ten prstoklad na klávesoch.

       Pri tejto téme nemohol byť hrdinom mesiaca nikto iný ako svetoznámy Stevie Wonder. Inšpiroval nás tým, že napriek svojmu handicapu dokázal vytvoriť krásnu hudbu, ktorá teší ľudí na celom svete. Podporoval aj iné handicapované deti v hudobnom rozvoji a svojím životom a tvorbou rozdával radosť, lásku a prijatie.

       Deti si pri tejto príležitosti vyskúšali, aké by to bolo robiť veci z bežného škôlkarského života - ako zrolovať koberček, či obkresliť kovový tvar - bez zraku.

       Hudba sa našou škôlkou šírila celý týždeň a bude ju počuť aj naďalej.

     • Zábavná logika a stratégia
      • Zábavná logika a stratégia

      • Naši predškoláci majú povinné predprimárne vzdelávanie obohatené o lekcie logiky a stratégie, pri ktorých si osvojujú aj základy šachu. Užijú si veľa zábavy, ale si aj potrápia hlavičky.